Legislativa, kterou se řídí provoz školních jídelen

  01. 09. 2020 | Vložil: Jídelna

  1. Zásady provozu
  Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, novým školským zákonem č. 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, ES č.178/2002, vyhláškou č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování zaměstnanců.
  Označování alergenů v potravinách upravuje zákon o potravinách č. 110/97 Sb., vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu značení potravin a tabákových výrobků, nařízení vlády 1169/2011/ES, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
  Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin, a vyhlášky č. 107/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů.


  2. Výdej stravy
  Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP. Školní jídelna zajišťuje možnost přídavků jídla kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy, dále zajišťuje doplňování nápojů na oddělení v průběhu celého dne. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy v MŠ.

  Legislativa, kterou se řídí provoz školních jídelen

  3. Přihlášení strávníků
  Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí do MŠ k předškolnímu vzdělávání, na základě této žádosti bude přihlášen ke stravování.

  4. Odhlašování strávníků
  V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ v 8.00 hodin je dítě automaticky ze stravného odhlášeno, s výjimkou individuální domluvy se zákonným zástupcem dítěte (např. pozdější příchod do MŠ vzhledem k návštěvě lékaře).

  5. Následující změny hlásit neprodleně vždy u vedoucí ŠJ
  - změna ve stravovacích zvyklostech
  - způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu
  - změna adresy, jména, telefonního kontaktu
  - ukončení docházky – vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků

  6. Vyúčtování přeplatků a nedoplatků
  Vyúčtování přeplatků a nedoplatků je prováděno měsíčně. Přeplatky při zálohové platbě jsou rodičům průběžně vraceny zpět na účet, případně jsou vyplaceny v hotovosti.
  Při ukončení docházky je případný přeplatek možno převést na uvedený bankovní účet zákonného zástupce nebo je možné ho vyzvednout v hotovosti v dohodnutém termínu u vedoucí ŠJ nebo na ředitelství MŠ.
  Nedoplatky jsou pravidelně sledovány a se zákonnými zástupci průběžně řešeny.

  7. Stravování během prázdnin
  Stravování dětí během svátků a prázdnin, kdy není MŠ v provozu:
  Při provozu o prázdninách je nutné nahlásit docházku dítěte předem do 15. 6. konkrétního roku.

  8. Individuální požadavky na stravování
  Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Přihlížíme dle potřeby k individuálním požadavkům dětí – zvláštní stravovací návyky, nechutenství, potravinové omezení, aj. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou se zástupkyní ředitelky, učitelkou MŠ, vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou tzv. Dohodou o rozsahu a způsobu stravování.

  9. Závěrečné ustanovení
  S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zaměstnanci i zákonní rodiče při zahájení nového školního roku. Vnitřní řád byl projednán s vedením školy a je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ a v prostoru šaten mateřské školy.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 2975 40%
  Podle jejího zaměření. 2239 30%
  Podle jiného kritéria. 2156 29%

  Kontakty

  Mateřská škola Chomutov
  příspěvková organizace
  Jiráskova 4335
  430 03 Chomutov

  Ekonomické oddělení:
  tel.: 474 621 120

  Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

  Příjem a evidence dětí:
  Emílie Šálková

  Účetní: Petra Vrbová
  Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

  Personalistka: Danuše Kalousová
  tel.: 474 332 314

  Správce IT: Tomáš Polák
  mob.: 702 224 139

  e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
  telefon: 474 621 120

  Identifikátor právnické osoby:
  666 000 49
  IČO: 727 44 260
  IZO: 166 000 418

  ID datové schránky: 3tbvxbf

  Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
  tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
  Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

  Zřizovatel školy:
  Statutární město Chomutov
  Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  Vedoucí odboru školství: Ing.Martina Kalová

  Ředitelka

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 621 120

  Rychlá navigace


  © 2009-2024 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít