ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  29. 06. 2020 | Vložil: Ředitelka

  Ředitelka Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace (dále jen MŠ CV), podle §123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), a v souladu s §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

  s t a n o v u j e

  výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Chomutov, příspěvková organizace od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 ve výši 300.- Kč za kalendářní měsíc.

  Dítěti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, se předškolní vzdělávání v MŠ CV poskytuje bezúplatně (§ 123 odst. 2 školského zákona).

  Osvobození od úplaty může plátce uplatnit v následujících případech a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu z Úřadu práce ředitelce MŠ CV (§ 6 odst. 6 vyhlášky):

  a) zákonný zástupce dítěte (plátce), který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
  b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  c) rodič (plátce), kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  d) fyzická osoba (plátce), která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

  O osvobození od úplaty plátce písemně požádá ředitelku MŠ CV, která v této věci rozhoduje formou Žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte.

  Úplata za předškolní vzdělávání se platí zálohově na následující měsíc nebo bankovním převodem na účet MŠ CV č. 4335027/2700 + VS (evidenční číslo dítěte), nejpozději do 25. dne v měsíci.


  Od 1. 1. 2019 jsme zapojeni do projektu ŠABLONY II

  01. 09. 2019 | Vložil: Ředitelka

  IZ
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 2673 41%
  Podle jejího zaměření. 1935 30%
  Podle jiného kritéria. 1858 29%

  Kontakty

  Mateřská škola Chomutov
  příspěvková organizace
  Jiráskova 4335
  430 03 Chomutov

  Ekonomické oddělení:
  tel.: 474 621 120

  Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

  Příjem a evidence dětí:
  Emílie Šálková

  Účetní: Petra Vrbová
  Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

  Personalistka: Danuše Kalousová
  tel.: 474 332 314

  Správce IT: Tomáš Polák
  mob.: 702 224 139

  e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
  telefon: 474 621 120

  Identifikátor právnické osoby:
  666 000 49
  IČO: 727 44 260
  IZO: 166 000 418

  ID datové schránky: 3tbvxbf

  Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
  tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
  Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

  Zřizovatel školy:
  Statutární město Chomutov
  Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  Vedoucí odboru školství: Ing.Martina Kalová

  Ředitelka

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 621 120

  Rychlá navigace


  © 2009-2024 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít