Předškolní vzdělávání v MŠ Chomutov

  01. 09. 2018 | Vložil: Ředitelka

  Informace o vzdělávacích programech

  Všechny součásti školy postupují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou k nahlédnutí u zástupkyň ředitelky školy v jednotlivých součástech školy a třídní vzdělávací programy (TVP) mají k dispozici třídní učitelky. Průběžné informace o vzdělávání dětí najdete na nástěnkách v MŠ a www.mscv.cz - jednotlivých součástí


  Alešova 2451
  „U Sluníčka“ Putování se sluníčkem
  Program vychází z tradic české předškolní výchovy, je orientován na rodinný styl výchovy.

  Blatenská 4879
  „Abeceda“ Poznáváme svět
  Komplexní příprava na život.

  Prokopova 3389
  „Duhový svět“ Barevný svět kolem nás
  Citová a společenská výchova, estetické vnímání.

  Třebízského 3084
  „Pastelka“ Barevný rok s Pastelkou
  Rodinná výchova, zaměření na sport a tělovýchovu.

  Palackého 4057, 4059
  „Radost“ S radostí do světa
  Začlenění do života ve městě, bezpečnost v silničním provozu, výtvarné a keramické tvoření.

  Dostojevského 4154
  „Kopretinka Čarování s kouzelníkem Barvínkem
  Program se zaměřením na zdravý životní styl, pohybové aktivity a výtvarnou výchovu.

  Jiráskova 4334,4335
  „Klíček“ Se zvířátky do světa
  Poznáváme svět prostřednictvím světa zvířat a přírody.

  Kundratická 4623,4622
  „Zahrádka“ Ze zahrádky do světa
  Environmentální, dramatická výchova.

  Písečná 5072
  „Kvítek“ Skřítek Kvítek ten to ví, kdo si hraje, nezlobí
  Tvořivá dramatika, sportovní zaměření.

  17. listopadu 4708
  „Úsměv“ S úsměvem jde všechno lépe
  Program se zaměřením na environmentální výchovu.

  Zahradní 5185
  „Písnička“ Dětský svět s písničkou
  Program se zaměřením na hudbu a zpěv.

  Školní pěšina 5212
  „Pohádka“ S kamarády za pohádkou
  Prostřednictvím pohádky se děti seznamují se světem, který je obklopuje.

  Růžová 5255
  „Kamarád“ Kamarád se nenudí, ukáže Vám, co umí
  Mravní a citová oblast, rozvoj sociálních vztahů a postojů k přírodě.  Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem:

  "Já a svět, který mě obklopuje"


  CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také vidět a osahat si je.
  Naplňujeme v návaznosti na rámcové cíle vzdělávání formulované v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání v obecné úrovni:
  Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  Získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

  Rozvíjíme dítě dílčími cíli v úrovni oblastní:
  Biologické Psychologické
  Interpersonální Sociálně kulturní
  Environmentální

  Zastřešující ŠVP byl vypracován na základě prvotního zpracování ŠVP týmy pedagogů jednotlivých součástí školy. Tento postup jsme zvolili z důvodu zachování naprosté volnosti při zpracování, tak, aby byly v každém ŠVP využity vlastní podmínky součásti školy, složení jejího pedagogického sboru – jeho možností, využití lokality, ve které je škola umístěna, vybavení a podmínek součásti, institucí v blízkosti atd.

  Rozdílností ŠVP chceme vyloučit jakoukoliv spekulaci o tom, že ve sloučených zařízeních, jako je naše, musí všechny součásti pracovat podle jednoho ŠVP, ale také chceme přispět k možnosti volby rodičům, kam zařadit své dítě, nejen podle místa bydliště, ale také podle nabídky vzdělávacích programů.

  V každém ŠVP jednotlivých součástí se přes rozdílnost svého zaměření (např. zaměření na výtvarné, hudební, tělovýchovné činnosti a sport, společenské chování) objevují společné rysy, které jsou právě využity a zobecněny v tomto zastřešujícím programu.
  Formou integrovaných bloků, zpracovaných pro všechny věkové skupiny dětí, chceme, aby se naučily orientovat a žít v kolektivu, uměly spolupracovat, naučily se samostatně vyjadřovat své žádosti a názory, uměly na základě samostatného hodnocení svého chování a jednání vyvozovat opatření a postupy pro další život.

  Chceme, aby děti poznaly město, ve kterém žijí, jeho památky, významná a důležitá místa. Při těchto aktivitách naučíme děti vnímat i celou naši Planetu s jejími rozdílnostmi v rasách, kulturách, zvycích, jazycích, fauně, flóře a klimatu.

  Učíme děti přirozenou cestou, na základě svých zážitků a zkušeností, znát základní rysy ročních období, přírodních změn, experimentovat, seznamovat s lidovými kulturními tradicemi naší Země, objevovat a rozvíjet jeho tvořivost a fantazii.

  Nabízíme dětem činnosti zastupující všechny lidské inteligence, abychom při vzdělávací nabídce neopomněli žádnou z dětských individualit, zvláštností a potřeby každého jednotlivého dítěte.

  ŠVP je rozpracovám do čtyř bloků:
  PODZIMNÍ BLOK - Já a moji noví kamarádi
  ZIMNÍ BLOK - Já a život v zimě
  JARNÍ BLOK - Já a probouzející se příroda
  LETNÍ BLOK - Já a toulky světem

  Škola pravidelně vyhodnocuje svou činnost ve všech oblastech a dále s výsledky práce nakládá.
  Pedagogové vyhodnocují činnosti vzdělávání týdně, měsíčně dle svých nastavených pravidel. Společně pak poskytují hodnocení činnosti součásti školy na konci školního roku – kdy se vypracovává vlastní hodnocení školy jako celku.
  Opatření ze závěrů jsou zpracována do cílů pro následující rok do plánu školy, které směřují ke zlepšování kvality školy.

  Témata jednotlivých časových období uvedená v ŠVP PV MŠ CV jsou orientační, paní učitelky mají možnost s nimi pracovat tak, aby reagovaly na potřeby školy, regionu, atd., aby odrážely aktuální situaci a především uspokojily vzdělávací potřeby dětí. Ve svých TVP je mohou různě přesouvat, doplňovat a upravovat.

  Dále pracujeme podle těchto dílčích programů:

  Program podporující polytechnickou výchovu „Čím budu, až vyrostu“
  Program podporující zdravý životní styl „Zdravá abeceda“
  Preventivní program „Nechci kazy“
  Program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  Program environmentální výchovy „ Opatruj Zemi jako květ“
  Program pro začlenění primární prevence sociálně patologických jevů „Semafor zdravého života“
  Program zaměřený na podporu hudebních aktivit „Zpívání pro radost“
  Program tvořivé dramatiky „ Kdo si hraje, nezlobí“
  Program podporující výtvarné schopnosti dětí „Kreslím, kreslíš, kreslíme“
  Program podporující sportovní aktivity „Ve zdravém těle, zdravý duch“
  Program společenské výchovy – „Etiketa v MŠ“

  Mateřská škola Chomutov vytváří vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.


  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

  V MŠ Chomutov probíhá vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., v platném znění, a v souladu se vzdělávacími potřebami konkrétního dítěte a s požadavky zákonného zástupce. Jejich vzdělávání rovněž vychází z RVP PV a probíhá podle ŠVP PV a TVP. Pro děti s logopedickými vadami jsou otevřeny třídy v součásti Alešova, Prokopova a Růžová.
  Pro děti s kombinacemi vad jsou otevřeny třídy v součásti Alešova a Růžová. V každé MŠ pracuje 1-2 pedagogové, kteří jsou proškoleni v oblasti logopedické prevence v rámci vzdělávacího programu Základní logopedické školy v Měcholupech. Na základě úzké spolupráce s logopedickou školou máme mobilního logopeda – Mgr. Hanu Tvrzovou, která pracuje s našimi logopedickými preventisty a provádí činnosti s dětmi za přítomnosti jejich rodičů. Touto činností chceme pomoci v odstraňování vad řeči a umožnit dítěti snadnější vstup do ZŠ. Pro práci s dětmi, které jsou vřazeny do speciálních tříd, využíváme kvalifikovaných a zkušených pedagogů, které pravidelně vysíláme na další vzdělávání.

  Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

  Vytváříme podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Děti s urychleným vývojem = talentované, zařazujeme po provedené diagnostice Pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP) v Chomutově do součásti MŠ Zahradní. V této MŠ jsou speciálně proškolené učitelky a je vybavena speciálními pomůckami.

  Inkluzívní vzdělávání

  Inkluzívní vzdělávání v MŠ Chomutov je zaměřeno tak, aby byly v hlavním vzdělávacím proudu vytvořeny podmínky pro všechny děti, tedy také pro vzdělávání dětí zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných. Děti jsou zařazeny v běžných heterogenních třídách.

  Předškolní vzdělávání cizinců v ČR

  Děti osob se státní příslušností jiného členského státu EU mají přístup k PV za stejných podmínek jako občané ČR. Děti cizinců z nečlenských zemí EU mají také přístup k PV pokud mají oprávnění k pobytu v ČR delší než 90 dnů, popřípadě zvláštní postavení cizince dle § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

  Poradenství v MŠ

  Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra poskytují MŠ Chomutov poradenské služby.

  Prevence rizikových projevů chování

  MŠ pracuje podle minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, který je součástí ŠVP PV.
  1. Oblast zdravého životního stylu
  2. Oblast společenskovědní
  3. Oblast přírodovědná
  4. Oblast rodinné a občanské výchovy
  5. Oblast sociálně-právní

  Environmentální výchova

  Mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička.
  V rámci EVVO pracuje ve škole sekce pro environmentální výchovu, která spolupracuje již čtvrtým rokem s pedagogy měst Jirkova, Mostu a Litvínova. Cílem této spolupráce je předávání příkladů dobré praxe.

  Sportovní aktivity

  Vedeme děti v maximální míře ve využívání volného času k zařazování pohybových aktivit, nabízíme jim i rodinným příslušníkům zapojování do našich sportovních akcí, ale také zprostředkováváme rodinám zapojování se do sportovních akcí našeho města. Denně zařazujeme do dopoledního programu krátké motivační rozcvičky, 1x v týdnu využíváme tělocvičny vlastní nebo ZŠ, zařazujeme do programu fotbalovou průpravu, předplavecký výcvik, míčové hry, lyžařský výcvik, bruslařský výcvik a další sportovní aktivity.

  Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

  MŠ pracuje podle směrnic a pravidel vycházejících ze školského zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky o předškolním vzdělávání č.43/2006, a č. 14/2005 Sb., Metodického pokynu MŠMT č. j. 37 014/2005-25, vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2005 Sb., vyhlášky 64/2005 sb. ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.
  MŠ spolupracuje se zdravotnickou školou v Chomutově. Pedagogové této školy připravují se svými studentkami pro naše děti program 1. pomoci. Na počátku školního roku proškolují naše učitelky děti v oblasti 1. pomoci.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 2529 42%
  Podle jejího zaměření. 1808 30%
  Podle jiného kritéria. 1723 28%

  Kontakty

  Mateřská škola Chomutov
  příspěvková organizace
  Jiráskova 4335
  430 03 Chomutov

  Ekonomické oddělení:
  tel.: 474 621 120

  Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

  Příjem a evidence dětí:
  Emílie Šálková

  Účetní: Petra Vrbová
  Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

  Personalistka: Danuše Kalousová
  tel.: 474 332 314

  Správce IT: Tomáš Polák
  mob.: 702 224 139

  e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
  telefon: 474 621 120

  Identifikátor právnické osoby:
  666 000 49
  IČO: 727 44 260
  IZO: 166 000 418

  ID datové schránky: 3tbvxbf

  Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
  tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
  Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

  Zřizovatel školy:
  Statutární město Chomutov
  Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
  43028 Chomutov
  Vedoucí odboru školství: Ing.Martina Kalová

  Ředitelka

  Bc. Eliška Smetanová
  Tel.: 474 621 120

  Rychlá navigace


  © 2009-2024 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít